Ĉefa paĝo
Aliĝilo
Aliĝilo Postkongreso
Listo de aliĝintoj
IFEF 2023 fotaro
Kontaktoj

Logo          IFEF          

IFEF 2023 - Antverpeno

Aliĝilo

          


por la 74a kongreso de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio), organizita de FEL (Flandra Esperanto-Ligo) de la 6a ĝis la 12a de majo 2023 en Antverpeno (Belgio).
Adreso de LKK: Yves Nevelsteen, Ten Dorpelei 4 bus 2, 2640 Mortsel (Belgio);
Retadreso: info@ifef2023.net     Retejo: https://ifef2023.net
Bankokonto nome de    IFEF2023    IBAN    BE21 0637 1581 8003    BIC    GKCCBEBB

Mi aliĝas al la 74a IFEF-kongreso, Antverpeno, Belgio, 06-05-2023 ĝis 12-05-2023
IFEF-membro     
Ĉiomanĝanto      Vegetarano      Vegano      Handikapulo     
Antaŭnomo:Familia nomo:
Strato + numero:
Poŝtkodo + urbo:
Lando:Naskiĝdato:
Telefono:Numero de identigilo:
Retadreso:

Kongreskotizoĝis 31-12-2022ĝis 15-02-2023posteSumo
IFEF-membro
aŭ A-lando
€ 95,00€ 105,00€ 120,00
B-lando
aŭ familiano A-B
aŭ junulo ĝis 30 j. A-B
€ 40,00€ 50,00€ 60,00
Ne IFEF-membro A-B€ 115,00€ 125,00€ 140,00
Partatempa kotizo (vizitanto)
Indiku la tago(j)n:
po € 30,00 por tago
07-05     08-05     09-05     11-05
(10-05 estas tuttaga ekskurso. Se oni partoprenas tion, oni ne pagos la partatempan kotizon.)
Tranoktado (kun matenmanĝo)
6 noktoj        

Mi volas loĝi kun :
 2-personan ĉambron ne plu eblas mendi.
 4-persona ĉambro    € 186,00 por persono

 
Manĝoj (mendeblaj ĝis 31-03-2023)
Pan-tagmanĝo (€ 12,00)
Vespermanĝo (€ 16,00)
06-0507-0508-0509-0510-0511-05
Ekskursoj
D1 (€ 5,00)     07-05
D2 (€ 5,00)     07-05
F1 (€ 30,00)    09-05
T1 (€ 50,00)   10-05
(Se vi volas aliĝi, demandu la ligilon al info@ifef2023.net)
urbovizito
vizito stacidomo
vizito Train World
tuttaga ekskurso
Postkongreso (por aliĝi al la postkongreso uzu la apartan aliĝilon)
Mi interesiĝas pri la postkongreso: jes     ne
Mi pagos la tutan sumon (en eŭroj):

Mi konsentas / ne konsentas kun publikigo de mia nomo en la listo de la kongresanoj.
Mi konsentas / ne konsentas kun publikigo de mia foto.
Mi konfirmas ke mi konsentas kun la kondiĉoj kaj deklaras ke mi havas asekuron kontraŭ malsanoj kaj akcidentoj dum mia restado en la kongreso.

La aliĝilon por la postkongreso (en Charleroi) vi trovas ĉi-tie.

laste adaptita la 2-a de marto 2023